Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.dhpolska.pl jest prowadzony przez D+H Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Polanowickiej Północnej 8, wpisaną do KRS pod numerem 0000043343, posiadającą REGON 942265010 oraz NIP 894-26-48-946.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość. 
 3. Informacje podane na stronach internetowych sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta. 
 6. Ceny podane na stronie sklepu są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto/netto.

§2

Sposób składania zamówień

 1. Do składania zamówienia w sklepie nie jest konieczne założenie konta i logowanie się. 
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia klient umieszcza wybrane przez siebie towary w koszyku.
 4. Po skompletowaniu zamówienia klient przesyła koszyk do wyceny i podaje swoje pełne dane teleadresowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT konieczne jest podanie również numeru NIP.
 5. Przesłanie koszyka do wyceny nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Po przesłaniu koszyka do wyceny z klientem kontaktuje się w terminie dwóch dni roboczych przedstawiciel handlowy sprzedającego w celu potwierdzenia zamówienia oraz ustalenia sposobu dostawy i płatności.
 7. Po potwierdzeniu zamówienia klient przesyła na adres poczty internetowej sprzedającego wygenerowane zamówienie.
 8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

§3

Dostawa

 1. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sposób dostawy zostaje ustalony podczas kontaktu przedstawiciela handlowego, o którym mowa w §2 ust. 6.
 3. Koszt dostawy towaru zależy od jego wagi oraz indywidualnych ustaleń z przedstawicielem handlowym. 
 4. Jeżeli cena zakupu wyniesie co najmniej 3.500 zł. brutto, koszty dostawy ponosi sprzedawca.
 5. Możliwy jest odbiór własny przez kupującego w siedzibie sprzedawcy we Wrocławiu.

§4

Płatność

 1. Sposób i termin płatności zostaje ustalony podczas kontaktu przedstawiciela handlowego, o którym mowa w §2 ust. 6.
 2. Przy odbiorze własnym możliwa jest płatność gotówką.
 3. W przypadku dostawy za pomocą firmy kurierskiej przewidziana są następujące sposoby i terminy płatności:
  1. 100% przedpłaty na podstawie faktury proforma lub faktury zwykłej
  2. częściowa przedpłata na podstawie faktury zaliczkowej
  3. termin płatności ustalony z przedstawicielem – nie dłuższy niż 60 dni

§5

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej sprzedawcy

§6

Reklamacja i gwarancja

 1. Przedmiotem sprzedaży są wyłącznie towary nowe.
  1. W przypadku wystąpienia wady kupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
  2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy. 
  3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sprzedawcy.
  4. Na wszystkie towary sprzedawca udziela dwuletniej gwarancji.

§7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W przypadku klienta, który skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.